پیام مستقیم معاون رئیس جمهوری آمریکا به ایرانیان: ما دوست شمائیم

02 بهمن 1396