اعتراض اسرائیل و خشنودی فلسطینی‌ها از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری

18 بهمن 1399