تظاهرات اعتراضی فلسطینان به کشته شدن یک نوجوان فلسطینی

05 آبان 1393