اسرائیل خانه یک فلسطینی که دو اسرائیلی را کشت، تخریب کرد

28 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اسرائيل صبح امروز خانۀ عبدالرحمان الشلودی، راننده فلسطينی را تخريب کرد. عبدالرحمان الشلودی ماه پيش با زير گرفتن چندين اسرائيلی درصف قطار شهری اورشليم ، نخستين جرقۀ خشونت های چند هفتۀ اخير در اورشليم را روشن کرد. نخست وزير اسرائيل دستور داده است خانه دو مهاجم روز گذشته نيز تخريب شود.