مراسم خاکسپاری وزیر فلسطینی در کرانه غربی

20 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

این مقام تشکیلات خود گردان، بر اثر کشمکشی بین فلسطینیان و سربازان اسرائیل در یکی از پست های بازرسی در ساحل غربی درگذشت. چگونگی مرگ این مقام فلسطینی مورد منازعه است.