جشنواره نور در شهر اورشلیم؛ ۲۱ ساختمان نمادین نورانی شدند

07 اسفند 1399