روز هلوکاست در اسرائیل به یادبود میلیون ها قربانی

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسرائیل روز پنجشنبه سالروز هولوکاست را برگزار کرد. حرکت خودروها و جنب و جوش در سراسر اسرائیل برای دو دقیقه به احترام شش میلیون قربانی کشتار یهودیان به دست نازی های آلمانی در جریان جنگ جهانی دوم متوقف شد.