رهبران نظامی اسرائیل علیه تهدیدات تروریستی علیه این کشور هشدار دادند

12 اسفند 1399