تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسیها: راکت پراکنی حماس به اسرائیل اقدام تروریستی است

05 فروردین 1398