پالمیرا به تصرف داعش در آمد

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کنترل کامل شهر باستانی پالمیرا در سوریه به دست داعش افتاد.با خروج نیروهای دولتی سوریه از پالمیرا گروه «دولت اسلامی» یا داعش کنترل کامل شهر را بدست گرفت.سازمان نظارت بر وضعیت حقوق بشر سوریه، مستقر در بریتانیا می گوید با سقوط پالمیرا اکنون کنترل بیش از نیمی از سوریه در دست داعش است.