افزایش حمله راکتی به پایگاه عراقی موجب خروج تیم‌ نگهداری جت‌های آمریکایی از این کشور شده است

22 اردیبهشت 1400