اعتراض مردم عراق به وضعیت بد اقتصادی و کمبود آب و برق

24 تیر 1397