تظاهرات بصره

10 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عراق همزمان با وضعيت نابسامان سياسی به خاطر عدم توفيق دولت در تشکيل يک کابينۀ جديد از هفتۀ پيش با بحران بی سابقۀ نارضايتی عمومی در جنوب کشور رو به روست. اين ناآرامی ها در روزهای اخير در ابعاد گسترده تری با حملۀ ناراضيان به ساختمان ها و دواير دولتی همراه بوده است.