رئیس جمهوری عراق چند نوبت مذاکرات ایران و عربستان در بغداد را تائید کرد

17 اردیبهشت 1400