"دولت اسلامی در عراق و شام"

26 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کشورهای غربی با وجود ادعای دولت عراق، در مورد دفع فعاليت های افراط گرايان موسوم به "دولت اسلامی در عراق و شام" از امروز، دوشنبه تخليه دفاتر سفارتخانه های خود در آن کشور را آغاز کرده اند.