گزارش علی جوانمردی از آخرین تحولات عراق

28 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق گروھ‌ھای وابستە بە جمھوری اسلامی ایران نسبت بە ادامە حضور نیروھای آمریکایی در عراق ابراز ناخرسندی کردەاند.