نخست وزير عراق به دنبال کمک های نظامی روسيه

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حيدر العبادی نخست وزير عراق ميگويد در صدد جلب كمكهای نظامی روسيه براي مبارزه با داعش است. آقاي عبادی كه اكنون در روسيه است ميكوشد قراردادی نظامی برای خريد موشک زمينی و ضدتانک را با روسيه امضا كند. گزارش علی جوانمردی