داعش و کشتار رهبران دینی اهل سنت

16 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رهبران دینی اهل سنت ، گروه موسوم به دولت اسلامی را مسئول کشتار صدها امام و روحانی سنی می دانند و جنگ داعش را نه جهاد مقدس بلکه جنگ قدرت توصیف میکنند