چرا عراقی ها یک ماه بعد از انتخابات، نمی توانند دولت جدید را تشکیل دهند

14 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در عراق تلاشھا برای تشکیل دولت جدید بە نتیجە نرسیدە است. ھمزمان با خلا قدرت سیاسی در عراق، فعالیت پیکارجویان داعش افزایش یافتە است. انتخابات سراسری در عراق ٢٢ اردیبھشت ماە گذشتە برگزار شد. گزارش علی جوانمردی