اعتراض نمایندگان سنی مجلس عراق به کشته شدن یکی از رهبران طوایف سنی

28 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نمایندگان سنی مجلس عراق در اعتراض به کشته شدن یکی از رهبران قدرتمند طوایف سنی، فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآوردند.