دیدبان حقوق بشر از غارت مردم در آمرلی ابراز نگرانی کرد

27 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت عراق برای حفظ مناسبات دو جانبۀ خود با اقليم خودمختار کردستان و آسيب نرسيدن به جريان صادرات نفت کشور از چند روز آينده پرداخت سهم کردستان از درآمد حاصل از صادرات نفت عراق را به صورت اقساط ماهانه از سر خواهد گرفت.