پارلمان اقلیم کردستان عراق ۱۲ مرداد را روز نسل کشی ایزدی ها توسط داعش اعلام کرد

11 مرداد 1398