بسیج مردمی عراق می گوید از شهر موصل خارج نمی شود و به فرمان نخست وزیر عراق عمل نمی کند

16 مرداد 1398