حشد شعبی عراق کارزار شعار علیه آمریکا و اسرائیل را آغاز کرد؛ گزارش علی جوانمردی

08 شهریور 1398