تجمع گروهی از ایرانیان مقابل سفارت چین در پایتخت آمریکا؛ «چین از ایران برو بیرون»

18 فروردین 1400