پیامدهای متفاوت رفع تحریم ها بر آینده ایران از دیدگاه کارشناسان

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه بیشتر ایرانیان داخل ایران به پیامدهای مثبت اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها امید دارند، کارشناسان ایرانی خارج از کشور، اجرای برجام و لغو تحریم ها را دارای پیامدهای متضادی در حوزه های مختلف برای جامعه ایرانی پیش بینی می کنند.