دیدگاههای متفاوت ایرانیان ساکن اورشلیم درباره مذاکرات هسته ای ایران

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

همزمان با سپری شدن آخرین روزهای مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ شهروندان ایرانی – اسرائیلی ساکن شهر اورشلیم، نظرات متفاوتی درباره این مذاکرات و توافق احتمالی قدرتهای جهانی با ایران دارند. گزارش گیتا آرین