موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی، دوباره در ایران به بحث گذاشته شد

11 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در هفته های اخیر بار دیگر موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مورد بحث های جدی قرار گرفته و بخصوص بخش خصوصی با برپائی سمینارها و نشست های متعدد خواستار رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی شده است.