لغو تحریم ها و پیوستن به سازمان تجارت جهانی

13 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیرون ماندن ایران از عضویت در سازمان تجارت جهانی به این معنی است که تهران از حق تصمیمگیری و تصمیم سازی در ساختار اقتصاد جهانی برخوردار نیست.