اعتراض اتحادیه آزاد کارگران ایران به حکم ۱۳ ماه زندان برای یک فعال کارگری

19 مرداد 1399