تداوم اعتراضات صنفی در شهرهای مختلف ایران

26 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز سه شنبه در شهرهای مختلف ایران، تجمعات اعتراضی صنفی متعددی برگزار شد. در ماه‌های اخیر این اعتراضات صنفی گسترده تر شده و از کارگران تا معلمان تا مالباختگان موسسات مالی و اعتباری را شامل میشود.