گزارش: آیا نقش زنان تحصیل کرده ایران در مشارکت های اجتماعی کم است؟

16 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آمار رسمی سالهای اخیر نشان می دهد حدود ۶۰ درصد تحصیلگردگان دانشگاهها در ایران را زنان تشکیل می دهند با این حال میزان مشارکت زنان در پروژه های اجتماعی و اقتصادی بسیار پایین تر از تعداد زنان تحصیلکرده است. گزارش مسعود سفیری