بی آبی بزرگترین بحران ایران

31 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های دولتی ایران خشکسالی های مداوم و مصرف بالای شماری از شهروندان را عامل بحران کم آبی و بی آبی می دانند؛ اما کارشناسان محیط زیست توزیع نادرست و ناکارآمدی مدیریت آبها را عامل بحران می دانند، بحرانی که زمین لرزه خاموش نامیده شده است.