بحران آب در ایران و مطالبات مردم

14 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش سوم از سری گزارش های بحران آب در ایران، به نقطه عطف تخریب محیط زیست و برجسته شدن آن در مطالبات مردم و معادلات سیاسی کشور می پردازد.