تصاویری از حضور مخالفان رژیم ایران در ورشو با شعار جاوید شاه

24 بهمن 1397