اتهام نقض تحریم ها علیه ایران: خرید تجهیزات برای رآکتور آب سنگین اراک

18 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه مقام های آمریکا، ایران را به نقض تحریم از طریق خرید تجهیزات جدید برای یکی از رآکتورهای خود متهم می کنند، مقام های تهران می گویند خریدهای جدید، نقض تحریم نیست. این اولین بار است که بعد از تمدید مذاکرات هسته ای در آذرماه، ایران با اتهام نقض تحریم ها مواجه شده است. گزارش آرش سیگارچی