مقام های ایران: سهم درآمد های مالیاتی از درآمدهای نفتی در بودجه پیشی گرفته است

08 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر طبق اظهار نظر مقامهای ایرانی،در آمد مالیاتی ایران از درآمد نفت سبقت گرفته است. برخی از تحلیلگران میگویند بنظر میرسد سیاست اقتصادی آقای روحانی در مورد کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی کارساز بوده است.