گزارش ایلیا جزایری از قرارداد جمهوری اسلامی با سوریه برای ساخت کارخانه در این کشور

11 مرداد 1398