بازماندن پنج میلیون دانش آموز از ادامه تحصیل به خاطر نداشتن تجهیزات لازم

25 دی 1399