صدور احکام سنگین زندان برای دو فعال پیشین دانشجویی

06 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو فعال پیشین دانشجویی در ایران با احکام سنگین زندان روبرو شده اند. آرش صادقی به ۱۵سال زندان و همسرش گلرخ ایرایی به ۶ سال زندان محکوم شده اند. گلرخ ایرایی به بخش فارسی صدای آمریکا می گوید این احکام که تایید احکام صادر شده در دادگاه بدوی است بدون مستندات قانونی و معتبر صادر شده اند.