گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی از طریق تلفن: ارتباط یا کارکرد دوگانه؟

15 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گسترش استفاده از تلفنهای همراه متصل به اینترنت شاید درنگاه اول باعث نزدیکی وارتباط گیری بیشتر مردم در نقاط مختلف جهان شود اما این موضوع کارکردی دوگانه نیز می تواند داشته باشد.