رقص و شادی هواداران پرسپولیس با آهنگ جنتلمن «ساسی مانکن» مقابل مسجد آریاشهر تهران

27 اردیبهشت 1398