گزارش علی عمادی از بازی آخر گروهی ایران مقابل عراق و یک محک جدی برای شاگردان کیروش

26 دی 1397