قتل دختر شش ساله افغان، ورامین را در بهت فرو برد

28 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شوهر خاله ستایش، دختر شش ساله افغان به صدای آمریکا گفت که قاتل روی جنازه ستایش اسید پاشیده بود به طوری که شناسایی او به آسانی ممکن نبود. قتل ستایش خیرآباد ورامین را در بهت فرو برده است.