تجمع کارگران شهرداری کوت‌عبدالله مقابل استانداری خوزستان‌ در اعتراض به عدم دریافت حقوق چهارماهه

12 فروردین 1400