نظرات دوکارشناس از دو جناح مخالف و موافق تحریمها علیه ایران

18 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوریخواهان کنگره اولین هفته کاری خود را با اولویت اقدامی سریع بر روی طرح تحریمهای مشروط علیه ایران آغاز کردند. گفتگوی شهلا آراسته خبرنگار صدای آمریکا با دوتن از کارشناسان در دوجناح فکری مخالف و موافق تحریمهای جدید علیه ایران