ابراز نگرانی از وخامت حال آرش صادقی، زندانی سیاسی در ایران

18 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت سلامت آرش صادقی، زندانی سیاسی در ایران وخیم است. وی در اعتراض بهزندانی بودن همسرش، گلرخ ابراهیمی در اعتصاب غذا به ‌سر می‌برد. آقای صادقی شرط پایان دادن به اعتصاب غذایش را آزادی همسرش اعلام کرده شرطی که تاکنون از سوی مسئولان مربوطه بی ‌پاسخ مانده است. گزارش افشار سیگارچی