تجمع مالباختگان سکه ثامن مقابل بانک مرکزی

04 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از مالباختگان سکه ثامن، روز شنبه چهارم اسفند مقابل بانک مرکزی در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

جمعی از مالباختگان موسسه اعتباری و مالی ثامن، روز شنبه چهارم اسفند مقابل بانک مرکزی در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.