مالباختگان کاسپین بار دیگر در تهران تجمع کردند

23 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.


مالباختگان کاسپین روز یکشنبه ۲۳ دی ماه  مقابل دفتر مرکزی این موسسه در تهران تجمع کردند. معترضان در این تجمع به یاد یکی مالباختگان فوت شده، شعار سر دادند.