هجدهمین روز اعتراضات کارگران هفت تپه: کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد

12 تیر 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کارگران نیشکر هفته تپه در هجدهمین روز اعتصاب و اعتراضات خود روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. این کارگران خواهان رسیدگی به مطالباتشان و بازگرداندن این کارخانه به بخش دولتی هستند.